:: แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ  
  • หนังสือใหม่
  • ..........

Highslide JS
:: หนังสื่อใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2557
ชื่อเรื่อง : รู้ทันผู้รับเหมา
ผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์
เลขเรียก : 690 น16ร ฉ.2
บาร์โค้ด : 1014075

Highslide JS
:: หนังสื่อใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2557
ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบไฟฟ้า
ผู้แต่ง : ศุลี บรรจงจิตร
เลขเรียก :621.3192 ศ247ห ฉ.2
บาร์โค้ด : T78744

Highslide JS
:: หนังสื่อใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2557
ชื่อเรื่อง : งานวิศวกรรมโยธา
ผู้แต่ง : วิสูตร จิระดำเกิง
เลขเรียก : 624 ว238ก ฉ.2
บาร์โค้ด : 1014093

Highslide JS
:: หนังสื่อใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2557
ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีวิศวกรรมโยธา
ผู้แต่ง : มนัส อนุศิริ
เลขเรียก : 624.1 ม151ท ฉ.2
บาร์โค้ด : T71629


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
1
 
 
 
       
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์  
       ขอเชินเข้าร่วมงาน Book Fair's ครั้นที่ 10 / การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย กิจกรรมชิงของรางวัล    
      ขอเชิญร่วมอบรมการเข้าเล่มและซ่อมหนังสือในหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ"    
       ศูนย์วิทยบริการ ฯ มร.ลป.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรการจัดการอบรม ศูนย์วิทยบริการ ฯ ประจำปี 2558 | ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม    
       การสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จำนวน 7 ฐานข้อมูล    
       สกอ. แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete    
       สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2558 | ดูเพิ่มเติม    
       รายชื่อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่บอกรับ ปีงบประมาณ 2557    
       สกอ.แจ้งการสนับสนุนให้บริการฐานข้อมูล ประจำปี 2558..ดูเพิ่มเติม     
       ขอเชิญร่วมพิธีมอบ "ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557    
       ทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR [16 ต.ค. - 15 ธ.ค. 57] ดูเพิ่มเติม    
       ทดลองอ่าน e-Magazines เครืออมรินทร์ | ดูเพิ่มเติม    
       รายชื่อทรัพยากรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | ดูเพิ่มเติม    
       
  :: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช็)    
        สำนักพิมพ์ Cengage Learning รวมกับบริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล 2 ฐาน | ดูเพิ่มเติม    
              - ฐานข้อมูล Academic Onefile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์
และ มีรายชื่อวารสารกว่า 16,000 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ
   
              - ฐานข้อมูล National Geographic Virtual เป็นฐานข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่มุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่าย
ผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัีน
   
       
  :: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับโดย (สกอ.)    
 
 
 
  Digital Collection เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) พร้อมภาพโดยเฉพาะข้อมูล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย  
    ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันกว่า 70 แห่ง  
    โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บ ข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 50,000 รายการ / [คู่มือ]  
 
 
 
  ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
    ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัสอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตเรีย เอเชีย  
    และแอฟริกามากว่า 1,000 แห่งจากทุกสาขาวิชา มีสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ มี Preview  
      ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปุจจุบัน รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า / [คู่มือ]  
 
 
 
  ABI/INFORM Complete คลอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่  
    :: ABI/INFORM Globla เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาคลอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ จากวารสารและสิ่งพิมพ์  
    จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 เชื่อเรื่อง  
      :: ABI/INFORM Trade & industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรมจากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 เชื่อเรื่อง  
      :: ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาคลอบคลุมทางด้านธุรกิจโดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ในประเทศสหรัสอเมริกาและแคนาดา จำนวนไม่น้อยกว่า 190 ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ / [คู่มือ]  
 
 
 
  ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว หนังสือ และเอกสาร  
    ประกอบการประชุมที่ตีพิมพ์โดย ACM และสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปเอกสารวิจารย์และบทความฉบับเต็ม  
    ให้บทความจากวารสารและนิตยสารมากกว่า 23,000 บทความ ตั้งแต่ปี 1954 / [คู่มือ]  
 
 
 
  ISI Web oc Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสารสังเขปที่คลอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์  
    และมนุษยศาสตร์จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 รายชื่อ ให้ข้อมูลมากกว่า 1 ล้านระเบียนตั้งแต่ปี 2001 - 2005 / [คู่มือ]  
       
 
 
 
  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา  
    ที่เกี่ยวข้อง เช่น Compter Science, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation  
    ซึ่งรวบรวมจากวารสารรายงานการประชุมวิชาการ และเอกสารมาตรฐาน ซึ่งกำหนดโดย IEEE ตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน / [คู่มือ]  
 
 
 
  SpringerLink - Journal เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1,528 รายการ คลอบคลุมสาขาวิชา Medicine,  
    Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer Science, Earth and Environmental  
    Science, Engineering, Humanites, Social Sciences and Law / [คู่มือ]  
 
 
 
  American Chemical Society Journal (ACS) คลอบคลุมสาชาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ค.ศ. 1996 - ปีปัจจุบัน  
    มีบทความฉบับเต็ม (Full test) ของวารสารำนวน 36 ชื่อเรื่อง / [คู่มือ]  
       
 
 
 
  SciVerse ScienceDirect คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์จำนวนกว่า 1,800 ชื่อเรื่องของ  
    สำนักพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งวารสาร Reviews จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้ฉบัตเต็มได้เกือบทุกชื่อเรื่อง  
    ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน  
 
 
 
  Sage Knowledge เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reference) จำนวน  
    มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง (รวมหนังสืออ้างอิงที่มีชื่อเสียงมากมายกว่า 300 ชื่อเรื่อง) ที่มีเนื้อหาคลอบคลุมหลายสาขาวิชาได้แก่  
    Business and management, Counseling, Criminology, Education, Geography, Health and social care,  
      Media and communicationPolitics and International relations, Psychology และ Sociology  
 
 
 
  Emerald Management e-jounal คลอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรม  
    ทางธุกิจ คณิตศาสตร์ คิมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์ บริษัทและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
    อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์-  
      การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล  
      การเมืองและนโยบาย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฯลฯ  
 
 
 
  World Scientific eBooks เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ที่ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น ๆ เคมี  
    คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ  
    วิศวกรรมศาสตร์สิ่ง แวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสาร  
      ในรูปแบบ pdf file  
 
 
 
     
    EBSCOhost Research Databases สามารถสืบค้นได้ 13 ฐานข้อมูล อาทิเช่น ScienceDirect, ISI Web of Science,  
    Proquest Dissertation และรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) โดยผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)  
 
 
 
     
    eBook Collection สามารถสืบค้นได้ 13 ฐานข้อมูล อาทิเช่น ScienceDirect, ISI Web of Science,  
    Proquest Dissertation และรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) โดยผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)  
 
 
 
     
    eBook Academic Collection สามารถสืบค้นได้ 13 ฐานข้อมูล อาทิเช่น ScienceDirect, ISI Web of Science,  
    Proquest Dissertation และรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) โดยผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)  
 
 
 
   
    EBSCO Discovery Service สามารถสืบค้นได้ 13 ฐานข้อมูล อาทิเช่น ScienceDirect, ISI Web of Science,  
    Proquest Dissertation และรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) โดยผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)  
 
 
 
  Academic Search Premier เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  
    ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
    วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 
 
 
  Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านทางการศึกษาที่มีเนื้อหาคอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
    โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก  
    (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs)  
      และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย  
 
 
 
  Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาการ์  
    คอมพิวเตอรและวิทยาศาสตร์ประยุต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ  
    และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการ  
      ข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ  
 
 
 
  Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร  
    มวลชน และภาษาศาสตร์ ประกอบ ด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association)  
    และ Mass Media Aritcles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชน และ  
      ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็ม จากวารสาร  
      จำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดู  
      ข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและ  
      ข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล  
 
 
 
  H.W.Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มคลอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology,  
    Art, Business, Education, General Science, Humanilities, Library and Information Science, Social Sciences,  
    Law, General Interest, Biological&Agricultural Science  
       Applied Science & Technology Full text  
       Art Full text  
       Biological & Agricultural Index Plus  
       Business Abstracts with Full text  
       Education Full text  
       General Science Full text  
       Humanilities Full text  
       Index to Legal Periodicals & Books Full text  
       Library and Information Science Full text  
       OmniFile Full text Mega  
       Reader's Guide Full text Mega  
       Social Sciences Full text  
     
     
     
     
     
  :: หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  :: 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 054-237399 ต่อ 8002-3  
     
     
     
4