วารสารวิชาการ

SJST Songklanakarin Journal of science and technology Vol.40 NO.6 November - December 2018 | Issn : 0125-3395 (print), 2408-1779 (online) | www.sjst.psu.ac.th

Songklanakarin

วารสารวิจัย

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ Rajabhat Chiangmai Research Jorunal วารสารวิจัยเพื่อรับใช้สังคม ประจำปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561 Issn : 1513-8410

ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วารสารวิชาการ

วไลอลงกรณ์ปริทัศน์ Valaya Alongkorn Review ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 | Issn : 2229-0931 (print), 2408-1019 (online) | http://acad.vru.ac.th

ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์

วารสารวิชาการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม The Journal of Industrial Technology ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2561 Issn : 1686-9869 | http://j.cit.kmutnb.ac.th

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นิตยสาร

ศิลปากร กรมศิลปากร กับการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ลุ่มแม่น้ำเมย แอ่งแม่สอด และเทือกเขาถนนธงชัยตอนกลาง วรรณกรรมท้องถิ่นภาคได้ ประเภทหนังสือบุด สารัตถะและการสืบทอด ปีที่ 62 ฉบันที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 I0

กรมศิลปากร

วารสารวิชาการ

เสนาศึกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562 Issn : 0857-5002

เสนาศึกษา

วารสารวิชาการ

วารสารการศึกษาไทย Thailand Education Journal สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 60 ปี สภาการศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 149 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 ISSN : 1686-5073

สภาการศึกษา

วารสารวิชาการ

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern University Neu Academic and Research Journal ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562 ISSN : 1906-7267

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารวิชาการ

วารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 ISSN : 2651-2459

ม.นครพนม

วารสารวิชาการ

วารสารวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Research and Development Journal, Loei Rajabhat University ปีที่ 13 ฉบับที่ 46 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ISSN : 1905-1867

ม.ราชภัฏเลย

วารสารวิชาการ

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Srinalharinwirot University (Jorunal of Science and Technology) ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ISSN : 1686-9311

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารวิชาการ

ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Srinalharinwirot Research and Development (Jorunal of Humanities and Social Sciences) ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ISSN : 0857-5290

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารวิชาการ

Rajabhat Jorunal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มิถุนายน-ธันวาคม 2561 ISSN : 1905-3193

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารวิชาการ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ISSN (Print) 0858-4435, ISSN (Online) 2651-1231

ม.ธรรมศาสตร์

วารสารวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TNT Jorunal of Engineering and Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ISSN : 2351-0056

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วารสารวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา TNT Jorunal of Business Administration and Languages ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ISSN : 2351-0048

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วารสารวิชาการ

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร Journal of Agricultural Research and Extension มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 ISSN : 0125-8850

ม.แม่โจ้

วารสารวิชาการ

Communication and Media in Asia Pacific Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University Vol.2 / No.1 January-June 2019 ISSN : 2630-0621

Chulalongkorn

วารสารวิชาการ

สถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่จับมือพันธมิตรทั่วทุกวงการเปิดงาน "วันเปิดบ้าน" ครั้งที่ 5 เมืองกับชนบท : มนต์เสน่ห์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมจีน ย้อยรอยกำแพงเมืองจีนโบราณ ฉบับภาษาจีน Vol.51 No.6 พศจิกายน 2561 ISSN : 1674-9707, CN11-5964/C

สถาบันขงจื่อ

วารสารวิชาการ

เส้นทางเดินและการเติบโต บันทึกของฉัน ณ กรุงปังกิ่ง ตูเจียงเยี่ยนเมืองแห่งวัฒนธรรม ความงดงามของสถานีรถไฟฟ้าของจีน สพานโบราณของจีน Vol.50 No.5 กันยายน 2561 ISSN : 1674-9707, CN11-5964/C

สถาบันขงจื่อ
NewsJournal