ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 054-237399 ต่อ 8004, 8002-3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม