สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       

ความพึงพอใจเว็บไซต์ lib.lpru.ac.th
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[