• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการบริการ

Services

ภาระงาน

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. งานพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการใช้บริการ
3. ให้บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบและติดตามทรัพยากรสารสนเทศที่มีสถานะค้างส่ง
4. ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. บริการให้คำแนะนำในการใช้บริการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
5. ควบคุมและพัฒนาการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ
6. งานส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์