สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้ดูแลห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ผ่าน Microsoft Teams หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว

       วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

- | - | โครงการ - | - | กำหนดการ - | - | หนังสือเชิญ - | - | เอกสารประกอบ - | - | ประวัติวิทยากร - | -

พิมพ์วุฒิบัตรรับรอง

ทำแบบประเมินผลกิจกรรม | พิมพ์วุฒิบัตร

คู่มือการพิมพ์วุฒิบัตร | คู่มือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

- | - | โปสเตอร์ Pr1 - | - | โปสเตอร์ Pr2 - | -

ติดต่อสอบถาม

คุณธนัญญา วงศ์สมศักดิ์ โทร. 054-237399 ต่อ 8012 มือถือ 097-9234746


| Website | Facebook | Line