สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC

ดาวน์โหลด App [ios] & [Android] [คู่มือ for App] [คู่มือ for opac]


 
   
ThaiLISlogo   
Search LPRU Discovery Service: EDS

Keyword Title Author

 
 

IG Library

eBooks Library | คู่มือ

 

 

The 1 BOOK Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน
(*รหัสสมาชิกห้องสมุด OLB1452116100Q เพื่อรับสิทธิ์อ่านหนังสือ*)

 

 

 

 

บริการอ่านหนังสือออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการอ่านหนังสือออนไล์บนสมาร์โฟนในระบบ ios และ android ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้

(ios Download) & (Android Download) (*ขั้นตอนสมัครสมาชิก*)

Quick menu library

บุคลากร | คู่มือการใช้บริการ | สถิติผู้เข้าใช้บริการ | งานออนไลน์ | ประมวลภาพกิจกรรม | กลุ่มประเทศอาเซียน | ฐานข้อมูลศูนย์วิทยบริการ | ฐานข้อมูล สกอ. | ฐานข้อมูลทดลองใช้ | จุลสารข่าว


ฝ่ายงานศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรฯ, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ, ตรวจสอบทรัพยากรฯก่อนออกให้บริการ, จัดเตรียมทรัพยากรฯเพื่อให้บริการ, ดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาทรัพยากรฯ

ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อนื่อง

บริการยืม - คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, คัดเลือกวารสาร บทความ เพื่อจัดทำดัชนีวารสาร, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมจุลสาร, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานบริการ

บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ, คัดเลือกทรัพยากรฯ, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ, ตรวจสอบและติดตามทรัพยากรฯ ที่มีสถานะค้างส่งของผู้ใช้บริการ, ให้คำ แนะนำ ปรึกษา และบริการสืบค้นสารฯแก่ผู้ใช้บริการ

ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล

บริการโสตทัศนวัสดุ, จัดเตรียมควบคุมโสตทัศนูปกรณ์, ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลห้องสมุด, ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในศูนย์วิทยบริการ, ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์

แนะนำหนังสือใหม่

New books

-->

ติดต่อศูนย์วิทยบริการ

Contact Resource Center

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศูนย์วิทยบริการ

| ฟอร์มขอใช้ห้องประชุม/อมรม/สัมมนา |

จำนวนผู้เข้าชม : page counter

Copyright © 2016 Library Academic Resource Center Lampang Rajabhat University