ลงทะเบียนเข้าร่วม

 วันที่ 29 มกราคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
และห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ

รับจำนวน 35 คน

ลงทะเบียนแล้ว 6 คน