ลงทะเบียน

  รหัสนักศึกษา :
  ชื่อ - สกุล :
  สถานะภาพ :
  คณะ :
  สาขาวิชา :
  หมายเลขโทรศัพท์ :
  อีเมล์ :
  บันทึกเพิ่มเติม :

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดอ่านหนังสือมีชีวิต พวงกุญแจหนังฟอกฝาด

สถานที่ | อาคาร 8 ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เวลา 13.0 - 16.30 น.)

 จำนวนที่เปิดรับ

รับจำนวน 30 คน

ลงทะเบียนแล้ว 1 คน

| ตรวจสอบรายชื่อ