ลงทะเบียนเข้าร่วม

 วันที่ 04 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
และห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการ

รับจำนวน 35 คน

ลงทะเบียนแล้ว 2 คน