• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล

Audiovisual media and databases

ภาระงาน

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. ติดตั้ง จัดหา และวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นให้แก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ
2. ได้โดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ดูแล และซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศภายในศูนย์วิทยบริการ
2. เพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถให้บริการแก่นักศึกษา
2. ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ได้อย่างหลากหลาย
6. จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการ
2. ของผู้ใช้บริการ
7. จัดหา พัฒนา และซ่อมบำรุงสื่อมัลติมีเดียสำหรับให้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้เพียงพอ
2. หลากหลายและมีคุณภาพ
8. ควบคุมทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในศูนย์วิทยบริการ