หนังสือจัดซื้อปีงบประมาณ 2564

Book out service


รายชื่อหนังสือจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564

จากการคัดเลือกหนังสือภายในงานคัดเลือกหนังสือและงานห้องสมุดสัญจร ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยบริการได้พิจารณาและเสนอให้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อที่ได้ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

  ซีเอ็ดบุ๊ค

  นิว บุ๊คส์ กรุ๊ป

  ห้องสมุดสัญจร(ซีเอ็ดบุ๊ค)

  อมรินทร์

(* หนังสือทั้งหมดอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์และจัดเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการ *)