แบบสอบถามงานวิจัย
ระบบเผยแพร่กฤตภาคข่าวออนไล์ จังหวัดลำปาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1. เพศ
ชาย    หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี    20-24 ปี    25-29 ปี    30-34 ปี    35-39 ปี    40 ปีขึ้นไป
3. สถานะ
นักเรียน/นักศึกษา
 
นักวิชาการ
 
ประชาชนทั่วไป
4. ท่านทราบว่าสำนักวิทยบริการฯ มีบริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
 
บรรณารักษ์ของสำนักวิทยบริการฯ
 
สังคมออนไน์ต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เช่น เว็บเพจ เฟสบุ๊ก เป็นต้น
 
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยบริการ/ห้องสมุดจากชุมชนภายนอก
 
จากเพื่อน/พื่อนร่วมงาน
 
อื่น ๆ โปรดระบุ
 
5. ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์
 
ทุกวัน
1 ครั้ง/สัปดาห์
2-3 ครั้ง/สัปดาห์
 
1 ครั้ง/เดือน
2-3 ครั้ง/เดือน
ไม่แน่นอน
   
 
ตอนที่ 2 ประโยชน์จากการใช้ระบบเผยแพร่กฤตภาคข่าวออนไลน์
ประโยชน์ที่ได้รับ
ระดับของประโยชน์
5
4
3
2
1
1
ใช้เพื่อความรู้/ความรู้รอบตัว
2
ใช้เพื่อติดตามความกว้าวหน้าทางวิชาการ
3
ใช้เพื่อประกอบการเรียนหรือการสอน
4
ใช้เพื่อประกอบงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
5
ใช้เพื่อการปฏิบัติงาน
 
  หมายเหตุ ระดับประโยชน์  5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = ไมได้รับเลย
 
   
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจจากการใช้ระบบเผยแพร่กฤตภาคข่าวออนไลน์
ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
ระบบมีเสถียรภาพ และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
2
ระบบออกแบบง่ายต่อการใช้งานเหมาะกับการให้บริการเชิงวิชาการ
3
ระบบมีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์และอ้างอิงได้
4
ระบบมีรูปแบบการสืบค้นข้อมูลที่เหมาะสมและครอบคลุมในข่าว
 
  หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจ  5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด

 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ