ห้องสมุด ราชภัฏ 41 แห่ง
ห้องสมุดราชภัฏเชียงราย
ห้องสมุดราชภัฏเชียงใหม่
ห้องสมุดราชภัฏอุตรดิตถ์
ห้องสมุดราชภัฏกำแพงเพชร
ห้องสมุดราชภัฏนครสวรรค์
ห้องสมุดราชภัฏพิบูลสงคราม
ห้องสมุดราชภัฏเพชรบูรณ์
ห้องสมุดราชภัฏมหาสารคาม
ห้องสมุดราชภัฏเลย
ห้องสมุดราชภัฏสกลนคร
ห้องสมุดราชภัฏอุดรธานี
ห้องสมุดราชภัฏกาฬสินธุ์
ห้องสมุดราชภัฏนครพนม
ห้องสมุดราชภัฏนครราชสีมา
ห้องสมุดราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องสมุดราชภัฏสุรินทร์
ห้องสมุดราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องสมุดราชภัฏชัยภูมิ
ห้องสมุดราชภัฏร้อยเอ็ด
ห้องสมุดราชภัฏศรีษเกษ
ห้องสมุดราชภัฏราชนครินทร์
ห้องสมุดราชภัฏเทพสตรี
ห้องสมุดราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุดราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ห้องสมุดราชภัฏรำไพพรรณี
ห้องสมุดราชภัฏกาญจนบรี
ห้องสมุดราชภัฏนครปฐม
ห้องสมุดราชภัฏเพชรบุรี
ห้องสมุดราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ห้องสมุดราชภัฏนครศรีธรรมราช
ห้องสมุดราชภัฏภูเก็ต
ห้องสมุดราชภัฏยะลา
ห้องสมุดราชภัฏสงขลา
ห้องสมุดราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ห้องสมุดราชภัฏจันทรเกษม
ห้องสมุดราชภัฏธนบุรี
ห้องสมุดราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ห้องสมุดราชภัฏพระนคร
ห้องสมุดราชภัฏสวนดุสิต
ห้องสมุดราชภัฏสวนสุนันทา
 
 
 
 
  • หนังสือใหม่
  • งบประมาณแต่ะละสาขาได้รับจัดสรร ปี55
This caption can be styled using CSS.
 *งบประมาณที่แต่ะละสาขาได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2555*
 แนะนำหนังสือใหม่  
- พฤศจิกายน 54
- มีนาคม 55
- เมษายน 55
- พฤษภาคม 55
- มิถุนายน 55
- กรกฎาคม 55
No data
 
              ประมวลภาพกิจกรรม
 หอสมุด ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณศึกษาดูงาน หอสมุด ม.ราชภัฏลำปาง
 งานประกันคุณภาพตรวจเยี่ยม หอสมุดกลาง
 *** รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ***
 คณาจารย์ นักศึกษาเอกบรรณารักษ์ ดูงานห้องสมุด ม.ราชภัฏลำปาง
 กิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
 จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ณ ข่วงนครลำปาง
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเยี่ยมชมหอสมุดกลาง
 น้อมอาลัย ถวายบังคม เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
 อบรมเพิ่มทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 54

 Books Fair ครั้งที่ 2 "งานสัปดาห์ห้องสมุด">
      - การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์
      - อบรม 3 ดี
      - พูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง และแพนเค้ก เขมนิจ
      - แพนเค้ก เขมนิจ เยี่ยมชมห้องสมุด

 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเยื่ยมชมห้องสมุด
 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปางเยื่ยมชมห้องสมุด
 อบรมการสืบค้นสารสนเทศ 54
 รับการตรวจ ISO 9001:2008
 ดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะกรรมการสำนัก และผู้ทรงคุณวุฒิ
 อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
 ศึกษาดูงาน ห้องสมุด ม.ราชภัฏอุดรธานี
 ศึกษาดูงาน ห้องสมุด ม.ขอนแก่น
 ศึกษาดูงาน ห้องสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
 อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการด้วยระบบ ISO 9001:2000
 ห้องสมุด ม.ศิลปากร ดูงานห้องสมุด ม.ราชภัฏลำปาง 21 ม.ค. 54
 ร.ร.สามเงาวิทยาคม ตาก ดูงานห้องสมุด ม.ราชภัฏลำปาง 20 ม.ค. 54
 นิทรรศการ 100 ปี แห่งการสวรรคต รัชกาลที่ 5
 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ดูงานเกี่ยวกับระบบ ISO 6 กันยายน 2553
 ปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต ร.ร.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ 21-22 ส.ค. 53
 ปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต ร.ร.อาโอยาม่า 19-20 ส.ค. 53
 กปฏิบัติการ ห้องสมุดมีชีวิต ร.ร.บ้านหนองแขม 16-17ส.ค. 53
 การอบรม ISO 9001 : 2008
 ตรวจเช็คหนังสือตามชั้นในช่วงปิดเทอม
 พิธิถวายราชสดุดี วันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙
 ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่4
 อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 ศึกษาดูงานห้องสมุดราชภัฏเชียงราย
 ศึกษาดูงานห้องสมุดราชภัฏเชียงใหม่
 การสัมนาระบบ RFID
 
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๖ ปี ครองราชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน
งานสัปดาห์ห้องสมุด Books fair ครั้งที่ 7 อบรมทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประจำปี 2555
  page counter