• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Renew covid-19

Renew online       ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบขึ้น ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทยและเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการของรัฐบาลให้ “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีมาตรการให้ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการเดินทาง การใช้บริการที่มีผู้คนจำนวนมาก เพื่อลดความรุนแรงและการแพร่ขยายของโรคดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัย ศูนย์วิทยบริการขอแจ้งรายละเอียดและช่องทางในการใช้บริการแบบออนไลน์ ดังนี้ 1) การ(ยืมต่อ)ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 2) การยืมทรัพยากรสารสนเทศจากที่บ้าน

1 (ยืมต่อ)ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

1.1 ผู้ใช้บริการสามารถ(ยืมต่อ)ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น

- ผ่านเว็บไซต์ | (OPAC)

- ผ่านแอพพลิเคชั่น ALIST OPAC | ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น | ios | Android

1.2 เพิ่มสิทธิ์การยืมต่อให้สามารถ(ยืมต่อ)ติดต่อกันได้ 3 ครั้ง ทุกประเภทสมาชิกตามสิทธิ์ที่ศูนย์วิทยบริการกำหนดไว้

| คู่มือการยืมต่อ


2 ยืมทรัพยากรสารสนเทศจากที่บ้าน

2.1 ผู้ใช้บริการทำการสืบค้นทรัพยากรฯผ่านเว็บไซต์ http://opaclib.lpru.ac.th, หรือแอพพลิเคชั่นชื่อว่า ALIST OPAC และเลือกรายการทรัพยากรฯที่ต้องการโดยการถ่ายภาพหน้าจอ ที่มีรายการทรัพยากรฯเก็บไว้เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่บริการยืม-คืนต่อไป

2.2 ผู้ใช้บริการแจ้งเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน พร้อมกับส่งภาพถ่ายหน้าจอที่มีรายการทรัพยากรฯผ่านช่องทางดังนี้ไลน์ ID : librarylpru และ 0897002235, หรือโทร. 089-7002235 ในเวลาราชการเท่านั้น

2.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการค้นหาทรัพยากรฯตามผู้ใช้บริการแจ้ง ยืมผ่านระบบ

2.4 แจ้งผู้ใช้บริการมารับทรัพยากรฯที่ผ่านการยืมเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1


*** บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน ***

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่เว็บไซต์ (OPAC) | เปลี่ยนรหัสผ่าน