ตามบันทึกเลขที่ ศธ  0534.9/451 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่องขอเชิญร่่วมเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารเพื่อให้บริการ
    จึงขอเชิญท่านและประชาสัมพันธ์บุคลากรร่วมเสนอรายชื้อหนังสือและวารสาร
  ที่ท่านต้องการลงในแบบฟอร์ม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือได้ตาม "ลิงค์" ด้านล่าง
  และส่งคืนแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด) อาคาร 8 ชั้น 1 เคาน์เตอร์ยืม-คืน
  หรือ E-mail : sutitorn_yardwong@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  คุณสุติธร ญาติวงค์ โทร. 089-6327125, คุณทิพย์สุดา แสนโส โทร. 063-1141822.
  คุณกานต์สินี ไชยวัง โทร. 0093-1390759, โทรภายใน . 8029
   
รายชื่อหนังสือ
  - ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (ม.พะเยา)
  - ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ (มช.)
    - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
    - บริษัท อมรินทร์
    - บริษัท ยีปซี
     
 

แบบบันทึกขอเสนอหนังสือและโสตทัศนวัสดุเข้าศูนย์วิทยบริการ

    - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     
แบบบันทึกขอเสนอวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเข้าศูนย์วิทยบริการ
  - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม