• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ

select_books


คัดเลือกหนังสือและวารสารฯเข้าศูนย์วิทยบริการ

       ตามที่ศูนย์วิทยบริการได้บอกรับหนังสือและวารสารในปีงบประมาณ 2562 และให้บริการสืบค้นได้จากฐานข้อมูล OPAC เว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.lpru.ac.th ดังนั้นเพื่อให้การจัดหาหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ในปี 2563 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการในภาพรวมมากที่สุด

       จึงขอเชิญท่านและประชาสัมพันธ์บุคลากรร่วมเสนอรายชื่อวารสารที่ท่านต้องการลงในแบบบันทึกขอเสนอรายชื่อวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และแบบบันทึกขอเสนอหนังสือและโสตทัศนวัสดุเข้าศูนย์วิทยบริการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือได้ตาม "รายชื่อหนังสือ" ด้านล่าง หรือที่ www.lib.lpru.ac.th/select_books.php และส่งคืนแบบฟอร์มขอเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด) อาคาร 8 ชั้น 1 เคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือ E-mail : sutitorn_yardwong@hotmail.com สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 31 มกราคม ๒2563 เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อมาพิจารณาการจัดซื้อไว้บริการแก่ผู้ใช้บริการในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุติธร ญาติวงค์ โทร. 089-6327125, คุณทิพย์สุดา แสนโส โทร. 063-1141822. คุณกานต์สินี ไชยวัง โทร. 0093-1390759, โทรภายใน . 8029, 8013


รายชื่อหนังสือ

  ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ

  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

  ศูนย์หนังสือ ธรรมศาสตร์

  บริษัท เอเชียบุ๊ค

     - สังคม ศาสนา ปัญญา

     - วิทยาศาสตร์

     - บริหารจัดการ

     - ครอบครัว สุขภาพ จิตวิทยา

     - อาคาร เครื่องดื่ม ศิลปะ

     - ท่องเที่ยว นันทนาการ

     - ตำราวิชาการ

     - วรรณกรรม

เสนอหนังสือและโสตทัศนวัสดุ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เสนอวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม