• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานคัดเลือกหนังสือ

select_books


รายละเอียดโครงการ

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คือ แหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการคัดเลือก และจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการ เป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ห้องสมุดมีการพัฒนา ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน และสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ใช้ศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบที่ต้องการ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วที่สุด ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการมาใช้บริการ คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเลือก ทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนา และปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ตลอดชีวิต

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมงานคัดเลือกหนังสือ เข้าศูนย์วิทยบริการ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาก เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ฯลฯ

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 8 ชั้น 1
www.lib.lpru.ac.th | facebook : www.facebook.com/librarylpru

โปสเตอร์ แบนเนอร์