บริการของศูนย์วิทยบริการ

Services of Resource Center


บริการชั้น 1

1. บริการยืม - คืนหนังสือ
2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3. บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ทั้งปัจจุบัน และล่วงเวลา
4. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC
5. บริการ(ยืม)หนังสือด้วยตนเอง ผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ
6. บริการ(คืน)หนังสือด้วยตนเอง ผ่านเครื่องคืนอัตโนมัติ
7. บริการห้องผลิตสื่อออนไลน์
8. บริการอ่านหนังสือ e-Book ด้วย ipad
9. บริการห้อง Coffee


บริการชั้น 2

1. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 - 349
2. มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์
3. บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
4. บริการมุมหนังสือคุณธรรม
5. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 3

1. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 350 - 634
2. หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน
3. บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
4. บริการ Internet Zone
5. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 4

1. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 640 - 999
2. บริการหนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย เยาวชน
3. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
4. บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
5. บริการ Internet Zone
6. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 5

1. บริการหนังสืออ้างอิง งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
2. ห้องจากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. บริการ Internet Zone
4. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 6

1. บริการห้องหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
2. ห้องราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
3. บริการห้องประชุม/สัมมนา