• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บริการของศูนย์วิทยบริการ

Services of Resource Center

บริการและข้อปฏิบัติการใช้บริการ

ศูนย์วิทยบริการ มีหน้าที่ในการจัดหาและพัฒนาระบบการให้บริการสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการ และมีบริการ ดังนี้

  ระเบียบการบริการศูนย์วิทยบริการ

  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้บริการ

  การยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ

  อัตราค่าปรับและค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ

  การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ

  คู่มือการใช้บริการศูนย์วิทยาบริการ


บริการชั้น 1

1. บริการยืม - คืนหนังสือ
2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3. บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ทั้งปัจจุบัน และล่วงเวลา
4. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC
5. บริการ(ยืม)หนังสือด้วยตนเอง ผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ
6. บริการ(คืน)หนังสือด้วยตนเอง ผ่านเครื่องคืนอัตโนมัติ
7. บริการอ่านหนังสือ e-Book ด้วย ipad
8. บริการห้อง Coffee


บริการชั้น 2

1. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 - 349
2. มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์
3. บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
4. บริการมุมหนังสือคุณธรรม
5. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 3

1. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 350 - 634
2. มุมอาเซียน
3. บริการมุมหนังสือซีไรต์
4. บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
5. บริการ Internet Zone
6. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 4

1. บริการหนังสือทั่วไป หมวด 640 - 999
2. บริการหนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย เยาวชน
3. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
4. หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน
5. บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
6. บริการ Internet Zone
7. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 5

1. บริการหนังสืออ้างอิง งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
2. ห้องจากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. บริการ Internet Zone
4. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์ OPAC


บริการชั้น 6

1. บริการห้องหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
2. ห้องราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
3. บริการห้องประชุม/สัมมนา
4. บริการ Internet Zone