e-Books Free

สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน

  • 23/09/2021

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ระดับประเทศ ปี 2564 สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสภานประกอบการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ดูเพิ่มเติม
ลิงค์สำรอง

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

  • 21/09/2021

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

รายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน
ประมาณการ GDP MSME ปี 2564 และ 2565
บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME

ตำราประวัติศาสตร์ล้านนาแลพอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  • 29/09/2021

ตำราประวัติศาสตร์ล้านนาแลพอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เรื่องศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

วิธีการรับมือในช่วงโควิด-19 อย่างเป็นองค์รวม พร้อมข้อมูลสมุนไพร สูตรตำรับ

  • 29/09/2021

วิธีการรับมือในช่วงโควิด-19 อย่างเป็นองค์รวม พร้อมข้อมูลสมุนไพร สูตรตำรับ คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควัด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ดูเพิ่มเติม
ลิงค์สำรอง