1. ลงทะเบียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป สามารถเลือก “หลักสูตร” และ “วันที่เข้าอบรม” ได้

2. ฟรี..! อาหารว่าง และแฟ้ม+เครื่องเขียน