1. สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถปรับเปลี่ยน วัน/เวลา ได้ตามความเหมาะสม

2. ฟรี..! อาหารว่าง และแฟ้ม+เครื่องเขียน