1. สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จึงจะสามารถปรับเปลี่ยน วัน/เวลา ตามความต้องการได้

2. จำนวนผู้ลงทะเบียน 10 คนขึ้นไป จึงจะสามารถเปิดหลักสูตรอบรมได้

3. ฟรี..! อาหารว่าง และแฟ้ม+เครื่องเขียน