• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประวัติความเป็นมา

About Us. Library

  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ

เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ ต่อมามีการขอยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ แต่เนื่องจากโครงสร้างของสภาสถาบันราชภัฏไม่ได้กำหนดเป็นสำนักจึงจัดตั้งเป็นศูนย์วิทยบริการ และปัจจุบันได้เปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสำนักหอสมุด เนื่องจากเปลี่ยนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยบริการเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2515 โดยใช้อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 2 เป็นที่ทำการชั่วคราวในระยะแรก ในปี พ.ศ. 2516 ได้ย้ายไปยังอาคาร 1 (คณะครุศาสตร์ปุจจุบัน) เพื่อเป็นที่ดำเนินการชั่วคราว

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พษฤภาคม 2519 ได้มาเปิดบริการที่อาคาร(ศูนย์นักศึกษานานาชาติ) และปัจจุบันนั้นได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ คืออาคาร 8 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ บรรณาราชนครินทร์ เป็นอาคาร 6 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542 โดยเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาค้นคว้าในด้านสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังได้จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการจัดการให้บริการสารสนเทศ เมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2542 เพื่อใช้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ศูนย์วิทยบริการ มีหน้าที่ในการจัดหาและพัฒนาระบบการให้บริการสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น 4 ฝ่ายงาน ประกอบด้วย (1) ฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (2) ฝ่ายงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (3) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการบริการ (4) ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล ซึ่งในรอบปีงบประมาณ ศูนย์วิทยบริการได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามพันธกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ทุกประการ ส่งผลให้งานบริการห้องสมุดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาจนถึงปัจจุบัน