• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อนื่อง

Journals and publications

ภาระงาน

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมของจุลสารลงในฐานข้อมูล
2. สำรวจ จัดหาและดำเนินการจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับให้บริการ ให้เพียงพอ
3. และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. ลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประทับตราและติดบาร์โค้ดก่อนออกให้บริการ
4. ให้บริการยืมและคืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. ให้คำปรึกษาการสืบค้นวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง