• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Vision. Library

  ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้ คู่กับการพัฒนาไอทีรองรับมหาวิทยาลัย 4.0

  วิสัยทัศน์

"แหล่งศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศชั้นนำ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0

  พันธกิจ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. สนับสนุนให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. ผลิตและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
2. การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านทรัพยากรการเรียนรู้และด้านไอซีที เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรม
2. ของท้องถิ่นและของชาติ