• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

Information resources

ภาระงาน

มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการบรรณานุกรมหนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ
4. ลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุในสมุดทะเบียนและฐานข้อมูล
5. จัดพิมพ์เลขหมู่หนังสือและบาร์โค้ด
6. บันทึกรายการลงในฐานข้อมูล
7. ซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากร ประเภทวัสดุตำรา
8. ดำเนินการจัดหาวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของงานต่าง ๆ ในศูนย์วิทยบริการให้เพียงพอ และดำเนินงานได้ตามพันธกิจ