• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บริการ(ยืม)หนังสือแบบอัตโนมัติ

Shelf Chack System

บริการ(ยืม)หนังสือด้วยตนเอง

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้บริการ และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ว่า "แหล่งศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศชั้นนำ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0"

การใช้งานเครื่อง(ยืม)หนังสืออัตโนมัติ

  คู่มือการใช้งานเครื่อง(ยืม)อัตโนมัติ

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง(ยืม)อัตโนมัติ [ ยืมแบบ RFID ]

  ขั้นตอนการใช้งานเครื่อง(ยืม)อัตโนมัติ [ ยืมแบบ arc ]