• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป.

Library of Humanities


ด้วยห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดให้บริการนักศึกษา อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน ๑๔ สาขาวิชา ตามพันธกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้นในการนี้ เพื่อเป็นการบริการด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดได้รวดเร็วและทั่วถึง ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในและภายนอกได้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ทางหน่วยงานท่าน ประชาสัมพันธ์ลิงค์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  http://hugiswh.lpru.ac.th/HUSOCLIBRARY/

ลิงค์สืบค้นห้องสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์

  http://ulibm.cloud/lawlpru/

การบริหารจัดการห้องสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์

  http://ulibm.cloud/lawlpru/library/